കാടകം

കുന്നേറിയ കുളിരു കോരി കാട് നനച്ച കാലുകളിൽ,തണുപ്പ് തല തോർത്തിക്കയറുന്നതും നോക്കി,പിച്ചവെച്ചിറങ്ങിയ ഇളംവെയിൽ. ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്കുംനാളെയുടെ ചൂളംവിളികൾക്കുമിടയിലെ വിടവിനെ കവച്ചു വെച്ച്,നീയും ഞാനുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാമെന്ന മിഥ്യയിലേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങിയ ഒരു ചെറു നിമിഷത്തിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടിയ ലോകം. മാനം നോക്കിയലഞ്ഞ കണ്ണുകൾ. മണ്ണറിഞ്ഞുണർന്ന കാലുകൾ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ,കൊടും പച്ചയകവും പുറവുമൊഴുകിപ്പടർന്ന നേരംപൂത്തത് കാടോ നമ്മളോ?
..
@nilalenin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s