മൂന്നു കവിതകൾ

എച്ചിൽ : അവന്റെ വിയർപ്പ് ഇന്നെന്റെ വിഴുപ്പായപ്പോൾ, മറ്റൊരു വയറതിൽ കിതപ്പുതീർത്തു. നിശ്ശബ്ദത : നിന്റെയും എന്റെയും തുടക്കം. നമ്മുടെ ഒടുക്കം. നീ : തിരുത്തലുകളലുക്കു ചേർത്ത എന്റെ തീരാക്കവിത. ~ നിള ലെനിൻ ~

Micro Tale #8 

“How did your story make it this far?asked the little one. “By putting commas where you normally put periods”,came the reply, followed by a pair of wrinkled smiles. ~Nila Lenin 🌸 Whenever life tries to put a period in your story, turn it into a comma and keep going till the last drop of ink…

MicroTale #7

She was so into his jokes that one day, she found herself turning into one. ~Nila Lenin

Micro Tale#6

The ring that bears his name, along with the first ray of sun knelt down and prayed.   Miles away,on the battlefield, A bullet missed its target. ~Nila Lenin   A heartfelt prayer never goes in vain. So will her love for him. A long distance relationship goal indeed.

You

The long lost poem I almost wrote, With a wistful longing, Too deep for words. ~Nila Lenin

Caged

Let me stretch my wings, before breaking chains and soaring high  into the sky of dreams. Let me fly, for a golden cage  is never a stage for the growing inner sage. ~Nila Lenin

Shadow

A shadow, you were, Following me everywhere. You came in the light, Breaking my lonely fright, And left in the dark, Effacing the only mark. Now, can you see, A part of me, More lonely than I used to be ? ~Nila

RAIN CLOUD

With careful gray strokes, She painted the wet sky, Whilst singing for him, A tear-stained rhapsody. ~Nila

TOMORROW

The mount of hope, unconquered by daydreams of young present. ~Nila

As You Grow Up

Darling, Someday, you will wake up, Leaving swings and kite strings; Learning lies and fake smiles, With a bunch of questions Clasping your young hand. Their raised eyebrows, Will search for a flaw, Rather than your glow. Behind stumbling words And mumbling walls, You will see them, Peeking at the one you plucked, Among scores…