മൂന്നു കവിതകൾ

എച്ചിൽ : അവന്റെ വിയർപ്പ് ഇന്നെന്റെ വിഴുപ്പായപ്പോൾ, മറ്റൊരു വയറതിൽ കിതപ്പുതീർത്തു. നിശ്ശബ്ദത : നിന്റെയും എന്റെയും തുടക്കം. നമ്മുടെ ഒടുക്കം. നീ : തിരുത്തലുകളലുക്കു ചേർത്ത എന്റെ തീരാക്കവിത. ~ നിള ലെനിൻ ~

2 കവിതകൾ

ചിലന്തി വെയിലുമിരുളുമുരുക്കി നിനക്കായ് നെയ്തൊഴുക്കിയ വിയർപ്പുവലകൾ കുരുക്കെന്നു പറഞ്ഞു നീ തൂത്തു നീക്കി. ഒരു വാക്കിൻ മറയിലെന്നെ കുടുക്കിയ ആ പഴയ നിന്നെയോർത്ത് ഒരു വല കൂടി നെയ്ത് ഞാനതിൽ തൂങ്ങിച്ചത്തു…@nilalenin 10.06.17 എൻ കവിൾചില്ലത്തളിരിൽ,പൊൻതൂവൽതലോടൽ പോലു-രുമ്മിക്കടന്നു പോം കാറ്റായ്,നീളെപ്പിരിഞ്ഞുതിർന്നൊരി –ടവപ്പെയ്ത്തിൻ പാതിയിൽ,കുണുങ്ങി ചിതറിയെൻചെറുചിരിത്തുണ്ടുകളെ –ക്കവർന്നു നീ നുകർന്ന തേൻവസന്തം…@nilalenin

As 2017 bids adieu

Here’s to 365 days of laughter,tears,love,loss,pain and gain. To days when everything was on point.To moments of pure serendipity. To days when things fell apart. To haunting nights that refused to sleep, showing how loud silence can be. To poor old resolutions that found perpetual peace in the year old diary. To pieces of younger…

Micro Tale #10

Once met two travellers. One spoke of the mighty hills, rocky terrains, blue skies and deep waters. And the other one, of different books. ~ Nila 🌸 Travel as much as you can. As far as you can. As deep as you can. To the corners of the world, to the caverns of your soul….

Memory

Memory, No less than a living corpse, Whose fading breath Feeding death Within us,  Without us. Blue and bliss all at once. ~Nila Lenin 🌸

Micro Tale #9

She was no writer. Nor was he one. Hence, life chose to write the prettiest story for them. ~Nila Lenin 🌸

Micro Tale #8 

“How did your story make it this far?asked the little one. “By putting commas where you normally put periods”,came the reply, followed by a pair of wrinkled smiles. ~Nila Lenin 🌸 Whenever life tries to put a period in your story, turn it into a comma and keep going till the last drop of ink…

MicroTale #7

She was so into his jokes that one day, she found herself turning into one. ~Nila Lenin

Micro Tale#6

The ring that bears his name, along with the first ray of sun knelt down and prayed.   Miles away,on the battlefield, A bullet missed its target. ~Nila Lenin   A heartfelt prayer never goes in vain. So will her love for him. A long distance relationship goal indeed.